Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie jest jednym z beneficjentów czwartego naboru do  programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Zadanie finansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2024-2025 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze, a także:

- rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;

- wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;

- wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;

- włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Przed biblioteką wiele ciekawych spotkań, inicjatyw, wyjazdów, warsztatów po to by jednoczyć i wzmacniać rolę instytucji w lokalnej społeczności.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”