Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Biblioteka była jednostką samodzielną. W pierwszych latach przypływ książek odbywał się drogą centralnego zakupu przez Ministerstwo Kultury, zaś od 1955 roku zakupem kieruje już Miejska Bibioteka Publiczna w Lubaczowie. Roczny przydział książek dla biblioteki wynosi przeciętnie 500 tomów.

W roku 1967 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cieszanowie przyznało kwotę 3.000 zł z nadwyżki budżetowej na zakup książek.
Co roku część książek była usuwana z księgozbioru ze zględu na zniszczenie oraz ich nieaktualną treść dotyczącą zwłaszcza rozwoju technki, gospodarki i hodowli. w roku 1967 usunięto drogą selekcji 427 egzemplarzy uznanych przez Ministerstwojako pozycje przestarzałe.

Rok 1978 przynosi liczbę czytelników 500, zaś 1983 to ciągły wzrost, czyli 546.
W 1995 r. włączono ją do ówczesnego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie (obecnie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie). Biblioteka posiada swe filie w Nowym Siole, Dachnowie i Nowym Lublińcu. Personel liczy pięciu pracowników, w tym dwie bibliotekarki w Cieszanowie i po jednej w bibliotekach filialnych.

2009 rok, to kolejne zmiany dla biblioteki. Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2009 r. dokonał się podział Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, której dyrektorem została Urszula Kopeć-Zaborniak. Bibliotekarze w bibliotece głównej to: Marta Kopciuch i Bożena Pytlik. Bożena Ważna filia w Nowym Siole. Danuta Myśliwy filia w Dachnowie (tymczasowo na czas remontu przeniesiona do Zespołu Szkół w Dachnowie).
W 2010 roku filia MBP w Nowym Lublińcu została przeniesiona do Starego Lublińca. Bibliotekarz obsługujący tą filę, to Leokadia Szczygieł.

Na koniec 2011 roku księgozbiór wszystkich oddziałów MBP wynosił 32595, zaś liczba czytelników 1007.