www.cieszanowrockfestiwal.pl -RockFestiwal Cieszanów
www.cieszanow.eu - Cieszanów ONLINE
www.pulowerek.pl - Portal Bibliotekarski
www.ebib.info - Elektroniczna BIBlioteka - platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
www.bn.org.pl - Biblioteka Narodowa
www.instytutksiazki.pl - Instytut Książki
www.msib.pl/dlabibliotekarzy/Strony/default.aspx - Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
www.bibliotekaplus.pl/ - Biblioteka+. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki.
http://www.biblioteki.org/ - Program Rozwoju Bibliotek.
http://www.wimbp.rzeszow.pl/ - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie.
http://www.mkidn.gov.pl/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
http://frsi.org.pl/ - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
http://www.cal.org.pl/ - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
http://www.ngo.pl/ - Portal organizacji pozarządowych.
http://fbc.pionier.net.pl/owoc - Federacja Bibliotek Cyfrowych.
http://www.polona.pl/dlibra - Cyfrowa Biblioteka Narodowa.
http://www.pbc.rzeszow.pl/ - Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa.
http://www.puplubaczow.pl/ - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Biblioteka była jednostką samodzielną. W pierwszych latach przypływ książek odbywał się drogą centralnego zakupu przez Ministerstwo Kultury, zaś od 1955 roku zakupem kieruje już Miejska Bibioteka Publiczna w Lubaczowie. Roczny przydział książek dla biblioteki wynosi przeciętnie 500 tomów.

W roku 1967 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cieszanowie przyznało kwotę 3.000 zł z nadwyżki budżetowej na zakup książek.
Co roku część książek była usuwana z księgozbioru ze zględu na zniszczenie oraz ich nieaktualną treść dotyczącą zwłaszcza rozwoju technki, gospodarki i hodowli. w roku 1967 usunięto drogą selekcji 427 egzemplarzy uznanych przez Ministerstwojako pozycje przestarzałe.

Rok 1978 przynosi liczbę czytelników 500, zaś 1983 to ciągły wzrost, czyli 546.
W 1995 r. włączono ją do ówczesnego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Cieszanowie (obecnie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie). Biblioteka posiada swe filie w Nowym Siole, Dachnowie i Nowym Lublińcu. Personel liczy pięciu pracowników, w tym dwie bibliotekarki w Cieszanowie i po jednej w bibliotekach filialnych.

2009 rok, to kolejne zmiany dla biblioteki. Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2009 r. dokonał się podział Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, której dyrektorem została Urszula Kopeć-Zaborniak. Bibliotekarze w bibliotece głównej to: Marta Kopciuch i Bożena Pytlik. Bożena Ważna filia w Nowym Siole. Danuta Myśliwy filia w Dachnowie (tymczasowo na czas remontu przeniesiona do Zespołu Szkół w Dachnowie).
W 2010 roku filia MBP w Nowym Lublińcu została przeniesiona do Starego Lublińca. Bibliotekarz obsługujący tą filę, to Leokadia Szczygieł.

Na koniec 2011 roku księgozbiór wszystkich oddziałów MBP wynosił 32595, zaś liczba czytelników 1007.

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie świadczy następujące usługi:

Udostępnianie zbiorów - zgodnie z ustawą o bibliotekach z 27.06.1997 r. i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Księgozbiór oraz zbiory audialne udostępniane są na zewnątrz biblioteki i na miejscu w czytelniach.

Wypożyczanie międzybiblioteczne - zamawianie książek w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zapotrzebowanie użytkownika. Materiały te udostępniane są w czytelni, która jednocześnie zajmuje się realizacją zamówień. Usługa jest płatna (tylko koszt odesłania książek, czyli w granicach 10-20 zł).

Wystawy - organizacja wystaw w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Osoby, które chciałyby pokazać innym swoje "dzieła", z każdej dziedziny sztuki (malarstwo, fotografia, twórczość ludowa i inne) zapraszamy do Biblioteki.

Dostęp do Internetu - istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni. Stanowiska komputerowe są podłączone do Internetu i można z nich korzystać nieodpłatnie. Za odpłatnością możliwe jest skorzystanie z drukarki, skanera, fax.

Cennik:*

 • druk/ksero A4 czarno-biały - 0,40 zł / strona
 • druk/ksero A4 kolor - 1,50 zł / strona
 • druk/ksero A3 czarno-biały - 1,50 zł / strona
 • druk/ksero A3 kolor - 3 zł / strona
 • scan A4 - 1,20 zł/strona
 • fax - 2 zł/strona (po Polsce, po Europie inna, zgodna z cennikiem TP)

  Hot Spot - na terenie biblioteki działa bezprzewodowa sieć internetowa. Aby uzyskać dostęp do sieci należy powiadomić o tym Bibliotekarza oraz zapoznać się
  z regulaminem. Każdy czytelnik może podłączyć swój przenośny komputer nieodpłatnie.

  Bezpłatny kurs obsługi komputera i Internetu

  * Pieniądze zebrane z usług świadczonych przez MBP wpłacane są na konto Biblioteki zgodnie z Zarządzeniem 8/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie z dnia 31.05.2010 r..